Privacystatement van de Belgian Pug Dog Club Afdrukken
Geschreven door Belgian Pug Dog Club   
zondag, 03 juni 2018 18:41

Privacystatement van de Belgian Pug Dog Club KKUSH 0775

De Belgian Pug Dog Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Belgian Pug Dog Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Belgian Pug Dog Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Belgian Pug Dog Club

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Uw persoonsgegevens worden door de Belgian Pug Dog Club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

1) Ledenlijsten van de clubs

 De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand en in hard kopij (in de aanvraag tot lidmaatschap en de ondertekende erecode): naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.

 Deze gegevens worden beheerd door het bestuur van de organisatie. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor het bestuur en worden enkel gebruikt voor interne communicatie wanneer nodig.

 De gegevens worden maximaal één jaar na het uittreden van het lid bewaard.

 

2) Gegevens van deelnemers aan kynologische activiteiten

 De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand en in hard kopij (inschrijvingsformulier): naam, voornaam, en adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail.

 Deze gegevens worden beheerd door het bestuur van de organisatie De gegevens zijn enkel toegankelijk voor het bestuur en worden enkel gebruikt voor interne communicatie wanneer nodig.

 De gegevens worden vijf jaar in hard kopij bewaard.

 Door in te schrijven in een kynologische activiteit, gaat de deelnemer akkoord met het feit dat deze gegevens op de hierboven beschreven manier behandeld en bewaard worden.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden overmaken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Alle personen die namens de Belgian Pug Dog Club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Laatst aangepast op zondag, 03 juni 2018 18:48